VD:s översikt över det goda året 2017


I Westenergys verksamhet spelar utvecklandet av användningsgraden och personalens välmående en central roll. År 2017 började man även förbereda sig för strängare miljönormer och anpassa sig till kommande förändringar i lagstiftningen. Verkställande direktör Olli Alhoniemi berättar med tillfredsställelse om de viktigaste frågorna och händelserna i förra årets verksamhet.

År 2017 gick överlag riktigt bra. Vår användnings- och verkningsgrad var utmärkta, och vi slog rekord i fjärrvärme- och elproduktion. Investeringarna som gjordes under 2016 syntes i verksamheten både operativt och finansiellt. Vår anläggning är åter i toppskick. Vårt främsta mål är att bibehålla anläggningens höga användningsgrad och goda förbränningsmängder, och med det lyckades vi senaste år förträffligt.

I EU håller man som bäst på att förbereda det så kallade BREF-dokumentet om avfallsförbränning (Reference Document on Best Available Techniques), som bland annat definierar medlemsländernas miljönormer för energinyttjande av avfall d.v.s. mängden rökgasutsläpp och bästa praxis. Man kan anta att utsläppskraven kommer att bli strängare så vi förbereder oss nu för dem. Med den teknik vi för närvarande har på vår anläggning kan vi inte nödvändigtvis till alla delar svara mot de nya stramare reningsnormerna för rökgaser. Därför har vi gjort utredningar om en rökgasskrubber. År 2017 fick vi miljötillstånd för byggandet av en rökgasskrubber, men efter att BREF blir klart (troligtvis år 2019) måste vi kontrollera miljötillståndets normer enligt BREF:s krav. Detta betyder bl.a. att rökgasernas utsläppsgränser bör granskas. Genom att investera i en rökgasskrubber kan vi även höja vår produktionskapacitet för fjärrvärme.

Vår anläggning är åter i toppskick.

Under år 2016 genomförde vi organisationsförändringar och övergick till ett system med fem skiften.

År 2017 trädde ändringar i lagen om offentlig upphandling i kraft, vilket också påverkar vår verksamhetsmiljö. I upphandlingslagstiftningen begränsas de offentliga företagens verksamhet på marknaden, vilket påverkar våra ägarbolag. De nya bestämmelserna begränsar vad som omfattas av kommunal avfallshantering och som följd överförs avfallshantering till privata företag. I riksdagen behandlas för närvarande också en avfallslag, som mer direkt påverkar vår verksamhet, både som ett offentligt företag och genom nya återvinningsmål.

I beslut som påverkar avfallsförbränning önskar vi att beslutsfattarna skulle beakta att vi befinner oss i korsningen mellan två verksamheter: avfallshanteringen och energisektorn. Samtidigt som Westenergy är en viktig del av västra Finlands lågkoldioxidhaltiga och kostnadseffektiva avfallshanteringslösningar, producerar vi också 42 % av Vasas fjärrvärme samt el som motsvarar behoven hos 8000 hushåll. Vår energiproduktion ersätter användningen av kol och olja. Avfallsförbränning måste därför betraktas som en helhet när beslut fattas.

Under år 2016 genomförde vi organisationsförändringar och övergick till ett system med fem skiften.

Detta ökade personalens arbetsmotivation och vi kunde skörda frukterna av denna reform år 2017, som blev ett lugnare år. Vår personal gör ett utmärkt, målmedvetet arbete för att vi ska uppnå våra målsättningar. Vi är en sammansvetsad liten enhet med god anda, där vi tillsammans jobbar för att upprätthålla vår arbetsförmåga. Jag vill tacka vår personal för ett gott arbete. Tack vare dem blev året som helhet lyckat.

Jag tackar även våra ägarbolag och Vasa Elektriska. Samarbetet fortsatte bra på alla nivåer i organisationen. När vi nu strategiskt förbereder oss för nya lagändringar, funderar vi också på Westenergys ägandeförhållanden på nytt och för diskussioner med potentiella nya delägare. Inom våra nuvarande ägares region uppstår inte avfallsmängder som motsvarar vår avfallsförbränningsanläggnings kapacitet och därför skulle det bland delägarna ännu finnas plats för ytterligare en aktör. Westenergys under året genomförda strategiska förändringar inkluderar också förnyandet av de finansiella lösningarna, vilket i praktiken innebär en omorganisation av alla lån med förmånligare villkor. I dessa och i övriga viktiga beslut har företagets styrelse en betydande roll. Därför vill jag också tacka vår styrelse för ett aktivt arbete under förra året.

Vi förväntar oss att år 2018 kommer att bli ett liknande och positivt år som 2017. En hög användningsgrad är fortsättningsvis viktig för oss och vi strävar efter att under året föra våra investeringar framåt, när vi får mer information om kommande lagförändringar.