En pionjär inom miljöfrågor

Westenergys avfallskvalitet övervakas genom stickprov och exakta mätningssystem bevakar avfallsförbränningens utsläppsnivåer. Utsläppsmätningarna visar i vilken riktning utsläppen utvecklas och det är i synnerhet avfallskvaliteten som påverkar nivåerna. Vi vill att vår verksamhet alltid stämmer överens med de beslut och målsättningar som har gjorts, samt uppfyller miljötillståndets villkor.

Avfallskvalitetsinspektören, Laura Valtari och vikarierande miljöchef, Juha Ripatti känner väl till vilken sorts avfall västra Finlands kommuner levererar till energiproduktion. I sitt arbete gör Laura stickprovsmässiga granskningar av de laster, som anländer till Westenergy för att se om det i dem finns icke-brännbart avfall, eller om det finns något som kan skada förbränningsanläggningens maskiner. Målet är att kontrollera 100 laster per år.

– När jag granskar lasten, gör jag först en överblick hur lasten ser ut. Ibland ser jag genast att avfallets kvalitet är bra. Då går jag igenom ungefär en fjärdedel av avfallet med en grep, i övriga fall granskar jag hälften av lasten. Sedan sorterar jag avfallet för vägning. Att lyfta avfall är tungt, och det här är ett ganska fysiskt jobb. Efter granskningen gör jag rapporter och beräkningar, till dem bifogar jag också de bilder jag har tagit av lasterna. Vi följer upp data månadsvis och årligen, berättar Laura.

Westenergys kvalitetsgranskningsmetoder är enligt finsk standard på en nästintill vetenskaplig nivå. Genom granskningarna erhålls viktig information, med hjälp av vilken vi kan påverka lasternas framtida kvalitet. Eftersom avfallet är Westenergys bränsle, påverkar leveransernas kvalitet utsläppen från förbränningen. Med bättre avfallskvalitet erhåller man lägre utsläppsnivåer med mindre mängder reningskemikalier.

Juhas uppgift är att övervaka att anläggningens verksamhet följer miljölagstiftningen och företagets egna miljömålsättningar. Han följer upp anläggningens miljösystem, övervakar mätningar samt att anläggningens verksamhet i sin helhet sker i enlighet med miljötillståndet. Utöver detta följer Juha upp utvecklingen inom lagstiftningen b.l.a. inom ramen för energiutskottet och informerar även hela organisationen om nya lagar och förordningar.

Avfallskvalitetens försämring som trend

Rågaserna från pannan ger viktig information om kvaliteten på avfallet, vilket direkt påverkar anläggningens verksamhet. När Laura och Juha upptäcker höga utsläppsnivåer, till exempel före rökggasreningsanläggningen, eller hittar föremål som inte hör till brännbart avfall, informerar de avfallsleverantörerna om problemet. Westenergy har också ett nära samarbete med myndigheterna för att förbättra avfallskvaliteten. År 2017 returnerades åtta laster till leverantörerna. De utgjorde en stor del av de störningsrapporter som skickats till myndigheterna.

– Det förekom stora mängder lågklassigt avfall förra året, särskilt i laster som kom från andra ställen än vårt eget verksamhetsområde. Fastän vanliga hushåll fortfarande tycks sortera sitt avfall tämligen bra så är en försämring av avfallskvaliteten och stigande utsläppsnivåer tyvärr en klar trend, även om våra utsläppsnivåer fortfarande ligger klart under gränsvärdena, berättar Juha.

Dagliga miljöinsatser

Westenergy håller utsläppsnivåerna låga genom att rena rökgaserna, och anläggningen kan stoltsera med en rengöringseffekt på upp till 99%.

– År 2017 tog vi i bruk ett nytt utsläppsberäkningssystem. Efter rengöringsprocessen beräknar dessa system noggrant vad rökgasen som kommer ur skorstenen innehåller, samt säkerställer att miljötillståndets krav följs. Från förbränningens rågaser mäter vi till exempel halterna av saltsyra och svaveloxid. När vi vet halterna i rågaserna, kan vi tillsätta precis rätt mängd reningskemikalier. På detta sätt kan våra system eliminera dessa orenheter. Ju högre halter, desto större belastning och slitage blir det på vår anläggning, säger Juha och fortsätter:

-Det är viktigt att ta bort farliga ämnen från avfallet. Detta uppnås bäst genom att människorna sorterar avfallet effektivt innan de når avfallsförbränningsanläggningen, men vårt rengöringssystem förhindrar också att de hamnar i naturen. Vår verkställande direktör säger också träffande att vi är ”miljöns njurar”. När bottenslaggen från förbränningen behandlas i vår samarbetspartners Suomen Erityisjätes anläggning , kan den återvinnas till exempel som jordbyggnadsmaterial, såsom vid byggandet av lätta trafikleder. Även metaller, som har hamnat i slaggen och separerats därifrån kan återvinnas. På så sätt blir avfallet ett nytt råmaterial.

Westenergys verksamhet tjänar miljön på många sätt. Anläggningen minskar behovet av deponiutrymme, genom att förstöra och återanvända avfall, vilket i sin tur minskar metanutsläppen. Genom sin fjärrvärme- och elprodukton minskar anläggningen även behovet av kol och olja i energiproduktionen, samt minskar koldioxidutsläppen.

Westenergy är den enda avfallsförbränningsanläggningen i Finland där avfallskvalitetskontrollen tangerar vetenskap.

Tillstånd och förordningar

År 2017 beviljades Westenergy ett nytt miljötillstånd för byggandet av en rökgasskrubber. Det nya tillståndet berättigar till en föbränningskapacitet på 200 000 ton årligen. Westenergy ansåg emellertid att det nya tillståndet vad gäller vattenförvaltningen inte motsvarade avfallsförbränningens krav på EU-nivå och man beslöt därför att begära en ändring av tillståndsbeslutet. Ansökan gjordes våren 2018.
I och med rökgasskrubber-projektet kan Westenergy uppfylla de nya åtstramade utsläppsbegränsningarna i EU:s BREF-dokument, som är under behandling och definierar bästa möjliga teknik för avfallsförbränning. Under 2017 bereddes även i Finland ett flertal politiska och lagstadgande förändringar, vilka kommer att påverka Westenergy i framtiden:

– Den så kallade MARA-förordningen trädde i kraft den 1 januari 2018. Som ett resultat av den behöver man inte längre någon tung miljötillståndsprocess vid utnyttjande av vissa avfallsfraktioner inom jordbyggnad, vilket i framtiden avsevärt kan underlätta utnyttjandet av bottenslaggen som uppstår vid avfallsförbränning. Likaså har kraven inom kemikalielagstiftningen åtstramats bl.a. på grund av REACH-förordningen. Fusionen mellan NMT-centralerna och regionförvaltningsverken, som uppstår till följd av den nära förestående landskapsreformen påverkar oss också, berättar Juha.