Ett år utan avbrott gav rekordhög energiproduktion

Westenergy hade inte behov av några större reparationsarbeten år 2017, och man kunde därmed producera mera energi än väntat. Tack vare den kunniga drifts- och servicepersonalen löstes också krävande situationer snabbt och säkert.

Produktionschef Kai Alavillamo, underhållschef Rauno Tuokkola och driftsingenjör Petri Suomela har alla arbetat på Westenergy sedan anläggningen startade sin verksamhet år 2012. Under åren har de sett varierande avfall och många utmanande situationer. År 2017 förlöpte dock föredömligt.

-Förra årets produktion var mycket bra, både vad gäller användningsgrad och mängden levererad energi. Våra resultat var rekordartade, då vi för första gången på fem år kunde genomföra ett år utan större reparationsarbeten. I energiproduktionen syntes även resultaten av de reparationer som gjordes år 2016, berättar Kai, som ansvarar för produktionen.

Lyckade servicestopp

Under tidigare år har Westenergys användningsgrad sjunkit p.g.a. problem med pannväggarnas tegelbeläggning, som nu helt har ersatts av en ny Inconel-pannrörsstruktur. Förra året hölls – och till och med underskreds – underhållsbudgeten. Den totala servicestopptiden var 16 dagar, precis som planerat.

-På våren hade vi servicestopp i fyra dagar och det egentliga årliga underhållet skedde under 11 dagar på hösten. Vid det årliga underhållet gjorde vi till exempel tidsbestämda kontroller av tryckanordningar, vilka görs vart fjärde år. På våren reparerade vi ett läckage i inmatningsschaktet, minns Rauno, som planerar och ansvarar för underhållsverksamheten.

Vid avfallsförbränningsanläggningen är de mest kritiska ögonblicken upp- och nedkörning före och efter ett driftstopp. Också de gick förra året helt enligt planerna.

– Rutiner är viktiga. Nedkörning och uppkörning är specialsituationer, som bara uppstår några gånger per år. Det är därför viktigt att de görs enligt anläggningsleverantörens instruktioner. Nedkörningen av anläggningen tar cirka 12 timmar, eftersom avfallet brinner i pannan ännu några timmar efter det att avfallstillförseln har avslutats. Mer utmanande än nedkörningen är uppkörningen efter servicestoppet, då man försäkrar sig om att alla maskiner som har servats fungerar och startar. Ibland händer något som vi inte förväntat oss. Lyckligtvis har vi erfaren driftspersonal och även underhållspersonal att tillgå, tackar Petri, som är ansvarig för driftspersonalen.

Avfallskvaliteten är direkt kopplad till utsläpp och effektivitet

Westenergys verksamhet påverkas direkt av avfallets kvalitet. Avfall kan vara ett mycket heterogent bränsle. På sommaren är avfallet torrare och då är också dess värmevärde bättre. På hösten och vintern är avfallet fuktigare och värmevärdet är sämre. Kvaliteten på avfallet bestäms av vad som slängs i det brännbara avfallet. Till exempel är andelen metaller i avfallet som kommer till Westenergy fortfarande hög.

– Också deponeringsförbudet påverkade avfallskvaliteten år 2017. En tydlig försämring skedde och exempelvis ökade mängden PVC-plast och gips i det brännbara avfallet, vilket särskilt belastade rökgasreningssystemet. Avfallet styr företagets verksamhet och verksamhetsmål, vilka trots utmaningarna är på en mycket hög nivå, berättar Kai.

Westenergy planerar att investera i en rökgasskrubber för att uppfylla framtidens ännu strängare utsläppsgränser. Å andra sidan möjliggör också rökgasskrubbern ytterligare tillvaratagande av energi, som kan utnyttjas i fjärrvärmeproduktionen. Tekniska och finansiella utredningar relaterade till anskaffningen gjordes under förra året:

-Vi har gjort en offertförfrågan för skrubbern för att kunna påbörja upphandlingsprojektet så snart vi får tillstånd. Vi har också gjort några tekniska utredningar, bl.a. gällande installationsplatser, kondensat och rökgasrörets placering, avslöjar Rauno.

Westenergy hade inte behov av några större reparationsarbeten år 2017, och man kunde därmed producera mera energi än väntat.

Med bra takt mot nästa år

Männen förväntar sig att 2018 blir likadant som föregående år: målet är att hålla anläggningens produktion och användningsgrad på en hög nivå. Westenergy har också som mål att bränna 185 000 ton avfall under 2018. Denna mängd inkluderar avfall som mellanlagrats och som samlats under de stora servicestoppen samt under tiden för reparationsarbeten 2015 och 2016.

Vi lyfter på hatten för drifts- och underhållspersonalen

Också förra året uppstod vid Westenergy vådliga situationer på grund av att felaktigt avfall hamnat på rostern. Emellanåt förundrar man sig på anläggningen över vad folk kastar i sina sopor. Bland avfallet kan finnas till exempel kartongbalar och transformatorer.

– Ett av avfallen som orsakade problem i anläggningen var en upphängningslina full med krokar från ett växthus. Snören i sig är bra bränsle, men de hundra- och tusentals krokarna hade format linan till ett nystan som först fastnade i inmatningstratten och sedan föll ner på rostern. Där brann det med så hög värme att kylningen började förångas och anordningen gick sönder. Vi försökte ta bort nystanet med ett specialverktyg, men det hamnade också i tratten, skrattar Kai och fortsätter:

-Man måste nog lyfta på hatten för driftspersonalen och underhållspersonalen. Tack vare deras snabba och kunniga insats minskar riskerna vid anläggningen. Förra året hade vi många situationer, som det kunde ha tagit flera dagar att reda upp. Driftspersonalens snabba reaktioner hjälpte oss att uppnå våra mål.