Många satsningar på arbetssäkerhet, välbefinnande och utbildning

I anläggningar som Westenergys är arbetssäkerheten mycket viktig. Man är noga med att säkerhetsföreskrifterna följs till punkt och pricka och personalen informeras genast om aktuella säkerhetsärenden. Vi stöder också på många sätt välbefinnande och gemenskap på arbetsplatsen.

Enligt underhålls- och arbetsskyddschef Rauno Tuokkola kan många olika saker hända på anläggningen, speciellt vid servicestopp. Fall från ställningar, skärsår, skador orsakade av heta föremål eller skråmor från vinkelslipmaskiner är verkliga riskfaktorer. Lyckligtvis har inga olyckor skett vid Westenergy på två år – detta tack vare att säkerheten övervakas dagligen:

-Vi är mycket noga med att vi själva och även våra leverantörer följer säkerhetsföreskrifterna. Var och en som kommer hit i arbete, under serviceavbrott eller för en längre tid, får en orienterande säkerhetsutbildning. Under 2017 blev orienteringen nätbaserad, det vill säga orienteringen kan erhållas redan innan du börjar arbeta, säger Rauno.

Alltid när det kommer ny information om arbetarskyddet på anläggningen, hålls ett kvartssamtal med personalen. Via regelbundna arbetssäkerhetsronder kontrolleras de potentiella riskerna, som kan uppstå vid installationer eller genom personalens agerande. Varje anställd gör också nära-ögat rapporter som sedan följs upp och korrigeras. Målet är att man ska få in totalt 120 anmälningar årligen. Förra året gjordes 146 anmälningar.

Friskt folk

Westenergy hör till det nationella forumet Nolla Tapaturmaa, ett arbetsplatsnätverk som strävar efter kontinuerlig förbättring av säkerhet och välbefinnande, samt spridning av goda arbetsmetoder. Westenergy satsar mycket förutom på arbetsskydd även på välbefinnande och en god atmosfär på arbetsplatsen. Varje år erbjuds personalen möjlighet att delta i olika hälsofrämjande kampanjer. Förra året gjordes så kallade Firstbeat-mätningar som registrerar hjärtfrekvensen under fyra dygn och som även visar personalens sömnkvalitet. På Westenergy arbetar förhållandevis friska människor. Sjukfrånvaron var under år 2017 endast 2,98%, och många anställda hade inte en enda frånvarodag.

Arbetet i en liten organisation är mångsidigt och här får var och en ta ansvar.

– År 2017 gjorde vi en arbetshygienmätning vid anläggningen. Vi ville se vilka sorters risker för exponering som kan finnas här. År 2016 trädde en förordning i kraft gällande personalens känslighet för elektriska och magnetiska fält, så även dessa mättes det senaste året. Vi upptäckte några ställen där fälten är starka: till exempel nära generatorn och i närheten av elskåp, berättar Rauno.

Välbefinnande via utbildning, motion och samverkan

En viktig del av Westenergys arbetsvälbefinnande är personalens fortbildning. Med varje anställd hålls ett utvecklingssamtal där man gör upp en personlig skolningsplan, som tar hänsyn till både den anställdes egna skolningsönskemål och företagets behov. Varje anställd har fått delta i första hjälpen-utbildning, men i det breda skolningsutbudet ingår även mycket annat, t.ex. har en stor del av anläggningens personal deltagit i undermaskinmästarskolning.

Westenergy vårdar arbetsklimatet på många sätt: olika sorters evenemang ordnas för personalen, ofta i sportslig anda, och man umgås även utanför arbetstid.
-Vi är ett sportigt arbetsgäng och vi har en arbetsplats där vi trivs. Arbetet i en liten organisation är mångsidigt och här får var och en ta ansvar, berömmer miljöchef Juha Ripatti.

-Redan som sommarjobbare gillade jag mångsidigheten här. Varje dag stöter man på nya arbetsuppgifter. Det känns också bra att få göra ett viktigt jobb med tanke på miljön, håller informatör Sanna Hautamaa med om.