Verksamhetsberättelse
1.1 – 31.12.2017


Westenergy Oy Ab registrerades i handelsregistret 1.1.2008. Företagets företags- och organisationsnummer är 2165379 – 9 och hemorten är Korsholm. Företagets ägs av Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia Oy. Den gångna räkenskapsperioden var företagets tionde. Westenergys huvuduppgift är att driva en avfallsförbrän-ningsanläggning. Företaget fungerar enligt självkostnadsprincip och delar inte ut dividender. Företaget lät bygga en avfallsförbränningsanläggning på den egna tomten i Kvevlax, Korsholm, och säljer avfallshanteringstjänster till sina aktieägare enligt självkostnadsprincipen. Ångan som produceras i förbränningsanläggningen omvandlas i samarbetspartens Vasa Elektriska Ab’s utrustningshelhet till elektricitet och fjärrvärme. Anläggningen färdigställdes och togs i bruk i augusti 2012.

Det gångna året 2017 gick bra, till och med lite bättre än förväntat. Den höga användningsgraden i den operativa verksamheten och en högre effektivitet återspeglades i företagets ekonomi. Omsättningen år 2017 var 18 864 300 euro. Största delen av omsättningen kom från försäljning av avfallsförbränningstjänster åt ägarbolagen. En annan viktig inkomstkälla var de ersättningar som Ab Vasa Elektriska Oy betalade för den energi som utvinns ur ångan. Särskilt glädjande var den avsevärt ökade andelen fjärrvärme under det gångna året, ett resultat av föregående års investeringar. Dessutom fick företaget betydande inkomster från försäljning av metaller som avskildes ur bottenslaggen.

Företagets ekonomiska situation är god. Under det gångna året lyckades man att med hög användningsgrad effektivt förbränna nästan en rekordmängd (188 208 ton) kommunalt avfall som inte går att återvinna. De levererade volymerna, särskilt för fjärrvärmens och elektricitetens del, var goda och översteg de förväntade produktionsmängderna. Priset på el och fjärrvärme följde väl de budgeterade priserna medan mängden levereratavfall översteg förväntningarna. Användningen av och kostnaderna för kemikalier hölls på en måttlig nivå. Genom konkurrensutsättning av de viktigaste kemikalierna nådde man kostnadsfördelar som fullskaligt realiseras först under 2018. Westenergy Oy Ab utvecklar hanteringen av aska i en bra riktning i samverkan med samarbetspartners, och kostnadsutvecklingen där har varit positiv. Den utmärkta användningsgraden syns också i underhållskostnaderna. Underhållskostnaderna hölls särskilt bra i schack under 2017. Det blev betydande inbesparningar jämfört med föregående år och med de budgeterade kostnaderna. Investeringarna under räkenskapsperioden (289 393 euro) hänför sig till förnyandet av värmeväxlare, operativsystemets datainsamlingsserver och utsläppsrapporteringssystemet.

Företagets kassaflöde är fortfarande bra. Under år 2017 har Westenergy Oy Ab helt förnyat sina finansieringslösningar. Företaget har avtalat om ett nytt finansieringsprogram på 66 meur med Handelsbanken. Programmet omfattar 60 meur lån som lyftes under år 2017. Dessutom finns det en överenskommelse om 6 meur som lyfts under 2018. Företaget har skyddat 100 % av sitt långfristiga främmande kapital från effekterna av ogynnsamma förändringar i finansmarknaden med hjälp av finansie-ringsinstrument och strävar på det sättet efter att minimera företagets resultatvariationer och ekonomiska risker.

Forsknings- och utvecklingsprojekten under den gångna räkenskapsperioden inriktade sig på optimering av avfallsförbränningsanläggningens verksamhet samt på att utveckla uppföljningen av avfallskvaliteten. Inom ramen för dessa projekt har företaget bl.a. beställt lärdomsprov av studerande. Dessutom deltar Westenergy tillsammans med Vasa universitet i VTT:s projekt SHARE – Industry sharing platform for boosting transition towards circular economy. Forskningsprojektet SHARE består av en sammanslutning bestående av VTT, Vasa universitet, Westenergy, HSY, Abloy, Roima och Sharetribe. Westenergy har fortsatt att utreda möjligheten till investeringar gällande en rökgasskrubber.Med en sådan investering kunde Westernergy Oy Ab svara på skärpta miljönormer. EU kommer besluta om avfallsförbränningens BREF-dokument och det är mycket sannolikt att detta medför åtstramningar i utsläppsregleringen. Westenergy Oy Ab har sökt och fått nytt miljötillstånd men bolaget har självt överklagat beslutet. Trots överklagandet kan bolaget fortsätta sin verksamhet i enlighet med det givna tillståndet. I det nya miljötillståndet har man uppdaterat anläggningens kapacitet att motsvara verkligheten samt sökt investeringstillstånd för rökgasskrubber. Westenergy Oy Ab har deltagit i forsknings- och uppföljningsprojekt i enlighet med sitt miljötillstånd, till exempel uppföljningen av luftkvaliteten i Vasa samt analyser av anläggningens askor.

 

 

 

Westenergy Oy Ab förbinder sig till att följa den kvalitets-, miljö- och arbetshälso- och arbetssäkerhetspolitik som uppgjorts. Genom sina certifierade system strävar Westenergy Oy Ab till att kontinuerligt och övergripande utveckla både kvalitet och kost-nadseffektivitet. Med hjälp av arbetshälso- och arbetssäkerhetssystemet kan man genom att identifiera och kontrollera riskerna säkerställa personalens hälsa och funktionsförmåga samt höja nivån på företagets arbetssäkerhets- och arbetshälsovårdsverksamhet. Genom de åtgärder och program som finns fastställda i miljösystemet strävar Westenergy Oy Ab till att kontrollera miljöriskerna. Westenergy Oy Ab rapporterar till sina intressenter om utvecklingen av kvalitets-, miljö samt arbetshälso- och arbetssäkerhetsaspekterna i huvudsak genom sin årsberättelse. Westenergys ledningssystem, som motsvarar kraven i kvalitets- (ISO 9001:2015), miljö- (ISO 14001:2015) samt arbetshälso- och arbetssäkerhetsstandarderna (OHSAS 18001:2008), har auditerats under år 2016 av utomstående, oberoende auditerare.

Vid början av räkenskapsperioden hade företaget 34 anställda och vid räkenskapsperiodens slut 32 anställda. I medeltal har mängden anställda under 2017 varit 37 personer. De av företaget utbetalda lönerna och arvodena uppgick år 2017 till 2 254 458 euro. Nedan kan ses nyckeltal om företagets personal.

Under den gångna räkenskapsperioden har företagets styrelse bestått av Paavo Eloniemi (ordförande), Heikki Halla-aho (viceordförande), Håkan Anttila, Paavo Hankonen, Jouko Huumar-kangas, Ari Perälä, Harri Virtanen och Gunbritt Tallbäck (ordinarie medlemmar). Styrelsen har sammanträtt sammanlagt åtta gånger under den gångna räkenskapsperioden. Olli Alhoniemi har fungerat som verkställande direktör. CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy har fungerat som företagets ordinarie revisor, med Kjell Berts, CGR, som huvudrevisor.

Under början av år 2016 mottog Westenergy Oy Ab en stämning i tingsrätten i ett skadeståndsärende. Ärendet är ännu under behandling.

Efter räkenskapsperiodens slut har det inte inträffat något anmärkningsvärt.

Företagets registrerade aktiekapital var i slutet på räkenskapsperioden 12.000.000 euro. Företaget har 12.000.000 aktier. Aktierna omfattas av bolagsordningens inlösningsklausul, enligt vilken inlösningsrätt innehas i första hand av de övriga aktionä-rerna och i andra hand av bolaget själv, om aktierna byter ägare och den nya ägaren inte tillhör de nuvarande ägarna.

Då företaget fungerar enligt självkostnadsprincip är det inte ändamålsenligt att jämföra ekonomiska nyckeltal med vinststrävande företags verksamhet för att skapa en bild av den ekonomiska situationen eller resultatet. I enlighet med bolagsordningens 3 § delar företaget inte ut dividender. Styrelsen framför att företagets förlust på 2 712 euro flyttas till företagets kapitals vinst-/förlustkonto.

 

Vasa 13.04.2018

Westenergy Oy Ab, Styrelsen

 

hero-hallitus

Resultaträkning


 

 

Balansräkning


 

 

Balansräkning


 

 

Kassaflödesanalys


 

 

Bilageuppgifter


 

PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET

Följda stadgande

Bokslutet är upprättat i enlighet med förordningen om småföretags bokslut (PMA kap. 2 och 3).

Derivatavtal

Bolaget har ingått ett ränteskyddsavtal för att skydda ränterisken för ett av bolagets lån. Derivatinstrumentet är på basen av uppgjord skyddsdokumentation skyddande. Resultateffekten av derivatinstrumentets kassaflöde bokas enligt prestation-sprincipen mot det kassaflöde från låneräntorna som skyddats med avtalet. Icke realiserade värdeförändringar bokas till fond för verkligt värde i eget kapital. Latent skattefordran har beaktats gällande gängse värdet.

PERIODISERINGSPRINCIPER OCH METODER

Anskaffningsutgifterna för bolagets immateriella tillgångar är värderade till utgiftsresten.
Anskaffningsutgifterna för bolagets materiella tillgångar är värderade till utgiftsresten.
Bestående aktiva avskrivs enligt en på förhand uppgjord plan. Avskrivningsplanen är uppgjord enligt brukstiden på tillgången.

I övrigt har man vid upprättande av bokslutet följt de värderings- och periodiserinsprinciper och -metoder som ingår i förord-ningen om småföretags bokslut.

AKTIVERADE RÄNTEUTGIFTER

Oavskriven ränteutgift som finns bland immateriella tillgångar är enligt följande:

 

 

 

 

 

 

PERSONALEN OCH FÖRVALTNINGSORGANEN

Under räkenskapsperioden hade bolaget i genomsnitt 37 anställda.

 

SÄKERHETER OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

I början av 2016 mottog Westenergy Oy Ab en stämning i tingsrätten i ett skadeståndsärende. Ärendet är fortfarande under behandling.

LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SOM FÖRFALLER SENARE ÄN OM FEM ÅR

BOKFÖRINGSBÖCKER

Dagbok, ADB

Huvudbok,ADB

Balansbok, bundet

Löneberäkning, skilt

 

UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ANVÄNDA VERIFIKATIONSSLAG

Bankkonto, Handelsbanken: verifikationsslag 20

Inköpsfakturor:  verifikationsslag 71

Elektroniska inköpsfakturor: verifikationsslag 73

Kassa- och memorialverifikat: verifikationsslag 90

Moms.-registreringar: verifikationsslag 91

Övervälting: verifikationsslag 92

 

 

BOKSLUTETS UNDERSKRIFTER

I Vasa 13.4.2018

 

BOKSLUTSPÅTECKNING

Över utförd revision har i dag avgivits revisionsberättelse.

Vasa 26.4.2018

Revisionsberättelse


Till bolagsstämman i Westenergy Oy Ab

REVISION AV BOKSLUTET

Uttalande

Vi har utfört en revision av bokslutet för Westenergy Oy Ab (fo-nummer 2165379-9) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gäl-lande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar ävenör den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man av-ser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet. Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 

 

– identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentligfelaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

– skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets inter-na kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redo-visningen och tillhörande upplysningar.

– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revi-sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

– utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera de som har ansvar för bolagets styrning om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

ÖVRIGA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER

Övrig information

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övri-ga informationen. Övrig information omfattar informationen i verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information. Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberät-telsen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan informationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser. Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberättelse. Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det före-kommer en väsentlig felaktighet i informationen i verksamhetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Vasa 26.4.2018

Ernst & Young Ab
revisionssamfund

Kjell Berts
CGR