Toimintakertomus
1.1. – 31.12.2017


Westenergy Oy Ab on merkitty kaupparekisteriin 1.1.2008. Yhtiön kaupparekisterinumero on 2165379 – 9 ja kotipaikka on Mustasaari. Yhtiön omistavat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy. Kulunut tilikausi oli yhtiön kymmenes. Westenergyn päätoimiala on jätteenpolttolaitoksen ylläpitäminen. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoja. Yhtiö on rakennuttanut kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen polttolaitoksen omistamalleen tontille Mustasaaren Koivulahdessa ja myy osakkailleen jätteiden käsittelypalveluja omakustannusperiaatteella. Polttolaitoksen tuottama höyry muunnetaan yhteistyökumppanin Vaasan Sähkö Oy:n omistamassa laitekokonaisuudessa sähköksi ja kaukolämmöksi. Laitos valmistui ja otettiin käyttöön elokuussa 2012.

Vuosi 2017 sujui yhtiöltä hyvin, jopa hieman arvioitua paremmin. Operatiivisen toiminnan korkea käyttöaste ja parantunut tehokkuus heijastuivat myös yhtiön taloudelliseen toimintaan. Liikevaihto vuonna 2017 oli 18 864 300 euroa. Suurin osa liikevaihdosta syntyi jätteenpolttopalvelujen myynnistä omistajayhtiöille. Toinen merkittävä tulonlähde yhtiölle oli korvaukset Vaasan Sähkö Oy:ltä tuotetun höyryn energiasta. Erityisen ilahduttavaa kuluneen vuoden aikana oli kaukolämmön osuuden huomattava kasvaminen edellisenä vuonna tehtyjen investointien seurauksena. Lisäksi yhtiö sai merkittäviä tuloja pohjakuonasta erotellun metallin myynnistä. Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä. Kierrätyskelvotonta yhdyskuntajätettä pystyttiin kuluvan vuoden aikana polttamaan korkealla käytettävyydellä tehokkaasti lähes ennätysmäärä (188 208 tonnia). Toimitusvolyymit erityisesti kaukolämmön ja sähkön osalta olivat hyvät ja ylittivät suunnitellut määrät. Sähkön ja kaukolämmön hinnat olivat hyvin ennustetun mukaiset. Myös jätteiden toimitusmäärä ylitti suunnitellun. Kemikaalien käyttö ja kustannukset pysyivät vuoden aikana maltillisina. Merkittävimpien kemikaalien kilpailutuksen kautta saavutettiin kustannushyötyjä. Näiden hyöty realisoituu täysmittaisesti vasta vuoden 2018 aikana. Tuhkankäsittely kehittyy hyvään suuntaan yhteistyökumppaneidemme kanssa ja kustannuskehitys on ollut hyvä. Erinomainen käy-tettävyys heijastuu myös ylläpitokustannuksiin. Tällä alueella kunnostuttiin vuoden 2017 aikana erityisen hyvin. Ylläpitokustannuksissa saavutettiin merkittäviä säästöjä edelliseen vuoteen ja suunniteltuun verrattuna. Tilikauden aikana tehdyt investoinnit (289 393 euroa) liittyvät jäähdytyslämmön-vaihtimen uusintaan, operointijärjestelmän tiedonkeruupalvelimen ja päästöraportointijärjestelmän uusintaan.

Yhtiön kassatilanne on edelleen hyvä. Westenergy Oy Ab on uusinut rahoitusratkaisunsa kokonaan vuoden 2017 aikana. Uusi 66 meur rahoitusohjelma on sovittu Handelsbankenin kanssa. Rahoitusohjelma käsittää 60 meur lainaa, joka on nostettu 2017 aikana. Lisäksi on sovittu 6 meur, joka nostetaan 2018. Yhtiö on suojannut 100% pitkäaikaisesta vieraasta pääomastaan rahoitusinstrumenttien avulla rahoitusmark-kinoilla tapahtuvien epäsuotuisten muutosten vaikutukselta ja pyrkii siten pienentämään yhtiön tuloksen vaihtelua ja taloudellista riskiä.

Tutkimus ja kehitystoiminta on kuluneen tilikauden aikana liittynyt jätteenpolttolaitoksen toiminnan optimointiin ja jätelaadun seurannan kehittämiseen. Näihin aiheisiin liittyen yhtiö on mm. teettänyt opinnäytetöitä. Lisäksi yhtiö on mukana Vaasan Yliopiston kanssa VTT:n SHARE-hankkeessa – Teollisuuden jakamisalusta kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi. SHARE-tutkimusprojekti koostuu liittoumasta, jonka muodostavat VTT, Vaasan yliopisto, Westenergy, HSY, Abloy, Roima ja Sharetribe.

Westenergy on jatkanut selvitystyötä mahdolliseen savukaasupesuri-investointiin liittyen. Tällä investoinnilla Westenergy Oy Ab pystyisi vastaamaan tiukentuviin ympäristönormeihin. EU:ssa päätetään jätteenpolton BREF-asiakirjasta ja on varsin todennäköistä, että tämä johtaa tiukentuviin päästömääräyksiin. Westenergy Oy Ab on hakenut ja sai uuden ympäristölupapäätöksen, mutta yhtiö on itse valittanut päätöksestä.Valituksesta huolimatta yhtiö voi jatkaa toimintaansa uuden luvan mukaisesti. Uudessa ympäristöluvassa on päivitetty laitoksen toimintakapasiteetti vastaamaan todel-lisuutta sekä haettu lupaa savukaasupesuri-investoinnille. Westenergy Oy Ab on osallistunut ympäristöluvan mukaisiin tutkimuksiin ja tarkkailuihin, kuten Vaasan seudun ilmanlaadun tarkkailuun sekä tuhkien analysointeihin.

Westenergy Oy Ab sitoutuu noudattamaan määrittelemäänsä laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sertifioitujen järjestelmien avulla Westenergy Oy Ab pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintansa kokonaisvaltaista laatua ja kustannustehokkuutta. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla hallitaan tunnistettuja riskejä henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä parannetaan työturvallisuus- ja työterveystoiminnan tasoa. Ympäristöjärjestelmässä määritellyillä toimenpiteillä ja ohjelmilla Westenergy Oy Ab pyrkii hallitsemaan ympäristöriskit. Westenergy Oy Ab raportoi sidosryhmille laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä pääasiassa vuosikertomuksessa. Westenergyn johtamisjärjestelmä, joka vastaa laatu- (ISO 9001:2015), ympäristö- (ISO 14001:2015) sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardien (OHSAS 18001:2008) vaatimuksia, on arvioitu vuoden 2017 aikana ulkopuolisen riippumattoman arvioijan toimesta.

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden alussa 34 henkilöä, ja tilikauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 32 henkilöä. Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuoden aikana oli 37 henkilöä. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2017 olivat 2 254 458 euroa. Alla esitetyssä taulukossa on esitetty henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja.Yhtiön hallitukseen ovat päättyneellä toimintakaudella kuuluneet Paavo Eloniemi (puheenjohtaja), Heikki Halla-aho (varapuheenjohtaja), Håkan Anttila, Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Ari Perälä, Harri Virtanen ja Gunbritt Tallbäck (varsinaiset jäsenet). Hallitus on kokoontunut yhteensä kahdeksan kertaa kuluneella tilikaudella. Tilikauden päättymisen jälkeen hallituksen jäsen Håkan Anttila on kuollut 7.3.2018. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Olli Alhoniemi. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, KHT.

Westenergy Oy Ab sai vuoden 2016 alussa vahingonkorvaushaasteen käräjäoikeuteen. Tapauksen käsittely on edelleen kesken.Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita oleellisia tapahtumia.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 12.000.000 euroa tilikauden lopussa. Yhtiössä on 12.000.000 osaketta. Osakkei-ta koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on ensisijainen lunastusoikeus ja yhtiöllä itsellään toissijainen, jos osake vaihtaa omistajaa nykyisten omistajien ulkopuolelle. Omakustannusperiaatteen vuoksi tunnuslukuja ei ole tarkoituksenmukaista verrata voittoa tavoitteleviin yrityksiin liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen analysoimiseksi. Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 2 712 euroa siirretään voitto-/tappiotilille yhtiön omaan pääomaan.

 

Vaasassa 13.04.2018

Westenergy Oy Ab, Hallitus

 

hero-hallitus

Tulos


 

 

Tase


 

 

Tase


 

Rahoituslaskelma


 

Liitetiedot


TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Noudatetut säännökset

Tilinpäätös on laadittu pienyrityssäännöstä noudattaen (PMA 2 ja 3 lukujen mukaisesti).

Johdannaiset

Yhtiö on solminut korkojohdannaissopimuksen korkotason hallitsemiseksi. Korkojohdannaisiin sovelletaan suojauslaskentaa. Suojausinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa. Realisoimattomat arvonmuutokset kir-jataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Käyvästä arvosta on huomioitu laskennalliset verosaamiset.

ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa.

Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan ja käyttöomaisuusprojektiin liittyvään kiinteään hankintamenoonsa.

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankinatameno poistetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunni-telma on määritetty taloudellisen käyttöajan perusteella.

Muilta osin tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pienyritysten tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamiset oletta-maperiaatteita ja – menetelmiä.

AKTIVOIDUT KORKOMENOT

Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erässä aineettomat hyödykkeet on seuraavaa:

 

 

 

 

HENKILÖSTÖ JA TOIMIELINTEN JÄSENET

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 37 henkilöä.

TIEDOT KORKORISKIN SUOJAAMISEKSI TEHDYISTÄ JOHDANNAISSOPIMUKSISTA

Koronvaihtosopimuksen nimellismäärä 30 000 000 euroa, 8.12.2017–8.12.2027, korko 3 kk euribor. Yhtiö saa 3kk euribor korkoa ja maksaa kiinteää korkoa.

Tällä koronvaihtosopimuksella on suojattu Westenergy Oy:n 30 meur laina, joka erääntyy 5 vuoden kuluttua. Lainan ehtojen tarkastus on 2020.

Koronvaihtosopimuksen kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti samoilla periodeilla kuin suojatun lainan korkovirrat, tilinpää-töshetkestä 8.12.2027 saakka.

Sopimuksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä:

VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

Westenergy Oy Ab sai vuoden 2016 alussa vahingonkorvaushaasteen käräjäoikeuteen. Tapauksen käsittely on edelleen kesken.

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUTTUA

TILIKAUDELLA KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Päiväkirja, ATK

Pääkirja, ATK
Tasekirja, sidottu
Palkkakirjanpito erillisenä

 

TILIKAUDELLA KÄYTETYT TOSITELAJIT

Handelsbanken pankkitili: tositelaji 20

Ostolaskut: tositelaji 71

Ostolaskut sähköisesti: tositelaji 73

Kassa- ja muistiotositteet: tositelaji 90

Alv-kirjaukset: tositelaji 91

Vyörytystentositelaji: tositelaji 92

 

 

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Vaasassa 13.4.2018

 

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta olen tänään antanut tilintarkastuskertomuksen.

Vaasassa 26.4.2018

Tilintarkastus-kertomus


Westenergy Oy Ab:n yhtiökokoukselle

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS

 

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Westenergy Oy Ab:n (y-tunnus 2165379-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017. Tilin-päätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati-mista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-set vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatet-tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkem-min kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet.

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan vel-vollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai vir-heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilin-tarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintar-kastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virhees-tä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuu-luu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme am-matillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

– tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virhees-tä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia ti-lintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perus-taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-kastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimin-taa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

– muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta re-levantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suun-nittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintar-kastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvon-nan tehokkuudesta.

– arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaattei-den asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

– teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimi-tusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankki-mamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätök-semme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettä-viin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme pe-rustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennes-sä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

– arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettä-vät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilin-tarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mah-dolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisäl-tyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyk-sen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toi-mintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien sään-nösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja ti-linpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintaker-tomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellet-tavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätök-sen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Vaasassa 26.4.2018

Ernst & Young Oy

tilintarkastusyhteisö

Kjell Berts

KHT