Toimitusjohtajan katsaus hyvään vuoteen 2017


Westenergyn jätteenpolttolaitoksen toiminnassa käyttöasteen kehitys ja henkilökunnan hyvinvointi ovat avainasemassa. Laitoksen toiminnassa aloitettiin vuonna 2017 myös tiukentuviin ympäristönormeihin valmistautuminen ja lainsäädännön muutoksiin sopeutuminen. Toimitusjohtaja Olli Alhoniemi kertoo tyytyväisenä keskeisimmistä asioista ja ilmiöistä viime vuoden toiminnassa.

Vuosi 2017 meni kaiken kaikkiaan oikein hyvin. Käyttöasteemme ja hyötysuhteemme olivat erinomaiset, ja teimme ennätykset kaukolämmön ja sähkön tuotannossa. Vuoden 2016 aikana toteutetut investoinnit näkyivät toiminnassamme sekä operatiivisesti että taloudellisesti. Laitoksemme on taas erittäin hyvässä iskukunnossa. Ykköstavoitteemme on säilyttää laitoksen korkea käyttöaste ja hyvät polttomäärät, ja siinä onnistuimme viime vuonna mainiosti.

EU:ssa valmistellaan parasta aikaa niin sanottua jätteenpolton BREF-asiakirjaa (Reference Document on Best Available Techniques), joka määrittelee mm. jäsenmaiden ympäristönormit jätteen energiahyödyntämisen osalta eli savukaasupäästömäärät ja parhaat käytännöt. Päästömääräykset tiukentunevat asiakirjan myötä, joten valmistaudumme nyt niihin. Laitoksemme nykyisellä tekniikalla emme välttämättä pysty kaikilta osin vastaamaan uusiin tiukentuviin savukaasun puhdistusmääräyksiin, ja siksi olemme tehneet selvityksiä savukaasupesurista. Vuonna 2017 saimme ympäristöluvan savukaasupesurin rakentamiseen, mutta BREF:in valmistuttua (oletettavasti vuonna 2019) pitää ympäristöluvan määräykset BREFin edellyttämiltä osin tarkistaa. Tämä tarkoittaa mm. savukaasujen päästörajojen tarkistamista. Investoimalla savukaasupesuriin voimme myös nostaa kaukolämmön tuottokapasiteettiamme.

Laitoksemme on taas erittäin hyvässä iskukunnossa.

Teimme vuonna 2016 organisaatiomuutoksia ja siirryimme viisivuorojärjestelmään

Julkisia hankintoja koskevaan lakiin tuli vuonna 2017 muutoksia, jotka näkyvät myös meidän toimintaympäristössämme. Hankintalaissa julkishallinnollisten yhtiöiden toimintaa markkinoilla rajoitetaan, ja tämä vaikuttaa omistajayhtiöihimme. Uudet määräykset rajaavat, mitä kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluu, ja ne siirtävät jätehuoltoa yksityisille yrityksille. Uusien määräysten merkitys Westenergylle ja yksittäiselle kuluttajalle jää nähtäväksi. Eduskunnassa on tällä hetkellä työn alla myös jätelaki, joka vaikuttaa suoremmin toimintaamme sekä julkisena yhtiönä että uusien kierrätystavoitteiden kautta.

Jätteenpolttoon vaikuttavissa päätöksissä toivoisimme päättäjien huomioivan, että olemme kahden toimialan risteyksessä: jätehuollon ja energia-alan. Westenergy on kriittinen osa läntisen Suomen vähähiilistä ja kustannustehokasta jätehuoltoratkaisua, mutta tuotamme myös 42 % Vaasan kaukolämmöstä sekä sähköä, joka vastaa 8 000 kotitalouden tarpeita. Energiatuotantomme korvaa kivihiilen ja öljyn käyttöä. Jätteenpolttoa pitää siis ajatella kokonaisuutena, kun päätöksiä tehdään.

Teimme vuonna 2016 organisaatiomuutoksia ja siirryimme viisivuorojärjestelmään

Tämä lisäsi henkilökunnan työmotivaatiota, ja saimme viime vuonna kerätä myös tämän uudistuksen hedelmät rauhallisemman vuoden merkeissä. Työntekijämme tekevät tavoitteidemme eteen erinomaista, määrätietoista työtä. Olemme tiivis pieni yhteisö, jossa on hyvä henki ja jossa harrastetaan yhdessä työkykyä ylläpitävää toimintaa. Haluan kiittää henkilökuntaamme hienosta työstä. Heidän ansioistaan koko viime vuosi oli onnistunut.

Kiitän viime vuodesta myös omistajayhtiöitämme ja Vaasan Sähköä. Yhteistyö jatkui hienosti, kaikilla organisaatiotasoilla. Nyt kun valmistaudumme strategisesti uusiin lakimuutoksiin, mietimme myös Westenergyn omistusjärjestelyjä uudestaan ja käymme keskusteluja mahdollisista uusista osakkaista. Nykyisten omistajiemme alueella ei synny jätteenpolttolaitoksemme kapasiteettia vastaavia jätemääriä, ja siksi omistajien joukkoon mahtuisi hyvin vielä uusi toimija. Westenergyn strategisiin muutoksiin kuuluu myös vuonna 2017 toteutettu rahoitusratkaisun uusinta, mikä käytännössä tarkoittaa kaikkien lainojen uudelleenjärjestelyä edullisemmilla ehdoilla. Näissä ja muissa tärkeissä päätöksissä yhtiön hallituksella on tärkeä rooli. Siksi haluan kiittää myös hallitustamme aktiivisesta työstä viime vuonna.

Vuodesta 2018 odotamme hyvin samankaltaista ja positiivista vuotta kuin vuodesta 2017. Korkea käyttöaste on meille jatkuvasti tärkeä asia, ja pyrimme vuoden aikana viemään investointejamme eteenpäin, kun saamme lisätietoja tulevista lakimuutoksista.